Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO eFOLWARK

§ 1 Organizator

Organizatorem Programu lojalnościowego jest firma KierVet Nalbert Pejko S.K.A., ul.
Łowicka 18, 99-412 Kiernozia, NIP 8341880118, KRS 0000570443, dalej zwany:
Organizator.

§ 2 Czas trwania Programu lojalnościowego

1. Program lojalnościowy rozpoczyna się w dniu 16.01.2023 i trwa do odwołania
programu lojalnościowego przez Organizatora.
2. O zakończeniu programu lojalnościowego Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez
wysłanie na podany przez Uczestnika adres mailowy wiadomości o terminie zakończenia
programu lojalnościowego.
3. Termin zakończenia programu lojalnościowego nie może być krótszy niż dwa tygodnie od
momentu przesłania wiadomości mailowej, o której mowa w § 2.2 niniejszego
Regulaminu.

§ 3 Zasady programu lojalnościowego

1. Program lojalnościowy w postaci przyznawania punktów i wydawania rabatów
procentowych skierowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych jak i do firm i, jednostek organizacyjnych posiadających osobowość
prawną.
2. Aby przystąpić do Programu lojalnościowego osoba spełniająca warunek wskazany w
§ 3.1 musi założyć Konto Klienta na stronie www.efolwark.pl/login.
3. Od momentu założenia Konta Klienta i zaakceptowania niniejszego Regulaminu taka
osoba staje się uczestnikiem programu lojalnościowego, dalej zwanym: Uczestnikiem.
4. Program lojalnościowy dotyczy zakupów w sklepie internetowym należącym do
Organizatora dostępnym pod adresem www.efolwark.pl.
5. Aby Uczestnikowi zostały naliczone punkty za zrobione zakupy, w momencie
dokonywania zakupów musi być on zalogowany na swoje Konto Klienta.
6. Dokonanie zakupów bez zalogowania spowoduje, że dokonane zakupy nie zostaną
zaksięgowane w systemie i nie zostaną naliczone punkty w ramach programu
lojalnościowego ani nie zostanie naliczony należny rabat procentowy Uczestnikowi.
7. Punkty naliczane są w Koncie Klienta i uprawniają Uczestnika do uzyskania rabatów
procentowych (zgodnie z progami punktowymi stanowiącymi załącznik do niniejszego
Regulaminu) od wartości kolejnych zakupów dokonanych w sklepie internetowym
Organizatora.
8. Uczestnik otrzymuje punkty w chwili kiedy status zamówienia zmieni się na wysłany. Z
chwilą gdy zamówienie otrzyma status anulowanego przyznane wcześniej punkty zostają
odjęte.

9. O każdej zmianie ilości punktów na Koncie Klienta Uczestnik jest informowany w
wiadomości mailowej.
10. Rabat procentowy jest wyliczany zgodnie z progami punktowymi, które to stanowią
załącznik do niniejszego Regulaminu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany progów punktowych i wartości
przyznawanych rabatów. O zmianie progów punktowych lub wartości przyznawanych
rabatów Organizator poinformuje Uczestnika poprzez wysłanie na podany przez
Uczestnika adres mailowy zaktualizowanego załącznika do niniejszego Regulaminu.
12. Wprowadzenie nowych progów punktowych lub wartości przyznawanych rabatów, o
którym mowa w § 3.11 niniejszego Regulaminu, może nastąpić po upływie dwóch
tygodni od momentu przesłania wiadomości mailowej, o której mowa § 3.11 niniejszego
Regulaminu.
13. Wprowadzenie nowych progów punktowych lub wartości przyznawanych rabatów, o
którym mowa w § 3.11 niniejszego Regulaminu, nie będą w naruszać praw nabytych
przez Uczestników przed wprowadzeniem nowych progów punktowych czy wartości
przyznawanych rabatów.
14. Rabat procentowy może być wykorzystany jedynie w sposób zgodny z niniejszymi
zapisami.
15. Rabaty procentowe można realizować tylko poprzez proces składania zamówienia w
Sklepie internetowym. Należny Uczestnikowi rabat procentowy jest automatycznie
uwzględniany w trakcie składania zamówienia i pojawia się w Koszyku przed samym
złożeniem zamówienia.
16. Rabaty procentowe nie obniżają kosztów dostawy.
17. Punkty ani rabaty procentowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
18. Rabaty procentowe nie można wykorzystać do poprzednich zamówień ani do zamówień
złożonych bez wcześniejszego zalogowania się na Konto Klienta.
19. Rabaty procentowe nie łączą się z jakąkolwiek inną ofertą promocyjną dostępną u
Organizatora.
20. Punkty czy też rabaty procentowe nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego.
21. Punkty czy też rabaty procentowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie upustami
procentowymi udzielanymi przez Organizatora. W przypadku przysługiwania i
skorzystania przez Uczestnika z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
obejmującego zamówienie przy wykorzystaniu rabatu procentowego, Uczestnik
otrzymuje zwrot wartości produktu/ów widniejący na fakturze lub paragonie.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące wszelkich spraw związanych z Programem lojalnościowym winny
być zgłaszane do Organizatora. Adres do korespondencji: KierVet Nalbert Pejko S.K.A.,
ul. Łukasiewicza 26, 09-541 Pacyna. Zaleca się przesłanie reklamacji również drogą

elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy:
sklep@efolwark.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą
elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

§ 5 Prawa i Obowiązki Organizatora

1. Organizator ma prawo do zweryfikowania tożsamości osoby korzystającej z rabatu
procentowego i autentyczności przysługującego prawa do rabatu procentowego czy ilości
zgromadzonych punktów.
2. W sytuacji gdy Uczestnik: (1) działa na szkodę osób trzecich, (2) działa sprzecznie z
prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Programu lojalnościowego – Organizator
ma prawo do jego wykluczenia z Uczestnictwa w Programie lojalnościowym.

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu lojalnościowego jest
Organizator.
2. W związku z uczestnictwem w Programie lojalnościowym od Uczestników zbierane będą
następujące dane: imię nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail.
3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy
mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do
wzięcia udziału w Programie lojalnościowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i
wykonania ewentualnych czynności serwisowych.
4. Zapis Uczestników na Newsletter oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości
zawierającej informacje handlowe na podany przez Uczestnika adres mailowy lub numer
telefonu.
5. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości
zawierającej informacje handlowe kontaktując się z Organizatorem.
6. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane
osobowe Uczestników tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww.
dane zostały zebrane.
7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane osobom trzecim.
8. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu
zabezpieczenie przekazanych przez Uczestników danych osobowych przed ujawnieniem
ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Programu lojalnościowego jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie
www.efolwark.pl.

2. Uczestnik przystępując do programu Lojalnościowego akceptuje treść Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu
cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.
Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym
w w/w ustawie.
5. Informację podane w materiałach reklamowych oraz marketingowych mają charakter
informacyjny.

Załącznik- Progi punktowe

Za każde wydane 50 zł na produkty w sklepie Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Zapis na
newsletter Organizatora to 20 punktów.

 

 

Ilość punktów Wysokość rabatu procentowego
30 1 %
45 1,5%
60 2%
100 3%
180 5%
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl